GDPR & cookies

Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

1. Ochrana osobních údajů objednatele i účastníka je prováděna poskytovatelem ve smyslu ustanovení zákona č. 110/2019 Sb., zákon o zpracování osobních údajů, v aktuálním znění, ale také nového právního předpisu pro ochranu osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), který k 25. květnu 2018 v převážné části hmotné úpravy nahradí stávající zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále zde jen „zákon o ochraně osobních údajů“).

2. V rámci poskytování služeb budou zpracovány osobní údaje, které jsou nezbytné pro registraci mezinárodně akreditované zkoušky, resp. údajů, které jsou nutné pro vydání certifikátu. Jde zejména o údaje, které identifikují absolventa (objednatele), např.: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, údaje poskytnuté účastníkem při prezenci včetně podpisu, telefonní číslo a informace o vyžádaných poptávkách, realizovaných objednávkách (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

3. Kontaktní údaje klienta budou dále využity pro zasílání informací souvisejících s platností certifikátů nebo akreditačních změn. Veškeré pokyny se řídí procedurou pro zpracování osobních údajů - viz oddíl níže.

4. Objednatel bere na vědomí, že je povinen své osobní uvádět správně a pravdivě a že je povinen po dobu poskytování služby bez zbytečného odkladu informovat poskytovatele o změně ve svých osobních údajích. Poskytovatel neručí za případná chybná uvedení osobn

5. Zpracováním osobních údajů objednatele může poskytovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

6. Osobní údaje uchovává poskytovatel v elektronické podobě v rámci informačního systému poskytovatele a v listinné podobě v rámci objednatelem předaných dokumentů, a to minimálně po dobu, po kterou je povinen uchovávat účetní doklady ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

7. Objednatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné.

 

Souhlas s poskytnutím a zpracováním osobních údajů

Uděluji tímto dobrovolně svůj souhlas s poskytnutím a zpracováním osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu údajů obsažených v tomto formuláři, tj. zejména jméno, příjmení, e-mailová adresa a telefon správcem, tj. společností Symphera s.r.o.. se sídlem U Potoka 26, Tursko, 252 65, Praha – Západ, Česká republika (dále jako „zpracovatel“).

Svůj souhlas poskytuji pro účely elektronické komunikace, tj. poskytování informací elektronickou poštou či telefonicky, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění a dále pro marketingové účely.

Osobní údaje bude správce zpracovávat manuálně i automaticky.

Beru tímto na vědomí, že správce je na moji žádost povinen poskytnout mi informaci o zpracování mých osobních údajů, o jeho účelu, o osobních údajích, které jsou předmětem zpracování, včetně informací o jejich zdroji, povaze případného automatizovaného zpracování a o příjemcích osobních údajů, tedy o těch, komu byly mé osobní údaje zpřístupněny.

Dále beru na vědomí, že mám právo požadovat po správci vysvětlení zpracování svých osobních údajů v případě, že bych zjistil nebo bych se domníval, že toto zpracování neprobíhá řádným způsobem, a dále právo požadovat po správci nápravu tohoto stavu spočívající zejm. v blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Svůj souhlas poskytuji dobrovolně a beru na vědomí, že mám právo jej kdykoliv odvolat a zasláním emailu na adresu sara.dzvonikova@symphera.com, nebo office@symphera.com nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti.

 

Použití Cookie

Ochrana vašich osobních údajů pro nás vždy byla, je a bude na prvním místě. Zpracováváme jen nezbytně nutné osobní údaje po nezbytně nutnou dobu. Seznamte se, prosím s tím, jaké vaše údaje zpracováváme, proč a jak je chráníme. Níže najdete zásady, podle kterých se o vaše kontakty staráme a nakládáme s nimi, a to nejen v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).)

 

Symphera a použití cookies

Cookie je malý textový soubor, který internetová stránka, již navštívíte, ukládá ve vašem počítači nebo mobilním/3 zařízení. Soubory cookie používáme proto, aby naše stránky mohly fungovat nebo aby fungovaly efektivněji, a aby nám poskytovaly další informace.

 

Jak používáme soubory cookies?

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používáme soubory cookies, jejichž zpracování spadá pod zpracování osobních údajů. Cookies používáme k následujícím účelům:

• fungování webových stránek,

• měření návštěvnosti webových stránek

• vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách.

Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby. Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou samozřejmě posuzovány v podobě hromadného celku a pseudonymizované podobě, která umožňuje identifikaci jednotlivce jen při vynaložení značného a odborného úsilí.

Naše stránky dále používají službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen „Google“), která pomáhá při analýze jejich využívání. Služba Google Analytics využívá za tímto účelem „cookies“ – textové soubory ukládané do vašeho počítače. Informace vygenerované prostřednictvím souborů cookie o vašem užívání těchto internetových stránek budou ve formě běžného internetového záznamu (včetně vaší IP adresy) a anonymních informací o vašem chování předány společnosti Google a uchovány na jejích serverech, jež se mohou nacházet i v USA. Google zajistí anonymitu zaslaných informací tím, že před jejich uložením odstraní poslední socket vaší IP adresy. Google bude v souladu s podmínkami užívání služby Google Analytics tyto informace využívat pro účely hodnocení vašeho užívání internetových stránek a pro vytváření analýz návštěvnosti.

Můžete si být jistí, že tento nástroj pro statistickou analýzu nepoužijeme ke sledování nebo shromažďování osobně identifikovatelných informací o návštěvnících (vás a vašich známých) našich stránek ani takové použití neumožníme nikomu dalšímu.

Google může ovšem informace shromážděné službou Google Analytics poskytnout třetím osobám, vyžaduje-li to zákon nebo zpracovávají-li tyto třetí osoby dané informace pro Google. Google nebude v souladu s podmínkami užívání služby Google Analytics spojovat vaši IP adresu s jinými údaji, které má k dispozici. Používání souborů cookie můžete odmítnout tím, že si stáhnete a nainstalujete doplňkový modul prohlížeče pro deaktivaci Google Analytics. Doplňkový modul informuje JavaScript (ga.js) služby Google Analytics o tom, že informace o návštěvě internetových stránek nemají být službě Google Analytics zaslány. Soubory cookie jsou použity i pro zaznamenání vašeho souhlasu (či nesouhlasu) s používáním souborů cookie na těchto stránkách, takže nebudete tázáni při každé návštěvě stránek. Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

 

Jak kontrolovat soubory

Cookie Soubory cookie můžete libovolně kontrolovat nebo mazat. Z počítače můžete vymazat všechny přítomné soubory cookie a většinu prohlížečů nastavit tak, aby se jejich umisťování do počítače zabránilo. Většina prohlížečů umožňuje:

• Zobrazit uložené soubory cookie a jednotlivě je mazat.

• Zablokovat soubory cookie třetích stran.

• Zablokovat soubory cookie z konkrétních stránek.

• Zablokovat ukládání všech souborů cookie.

• Vymazat všechny soubory cookie v okamžiku, kdy zavřete prohlížeč.

Pokud soubory cookie vymažete, mějte na paměti, že veškeré zvolené preference budou ztraceny. Pokud soubory cookie zcela zablokujete, mnoho internetových stránek (včetně té naší) nebude řádně fungovat a on-line přenosy nebudou fungovat vůbec. Proto v případě využívání služeb on-line přenosů nedoporučujeme soubory cookie vypínat. Informace o nastavení konkrétního prohlížeče a zablokování cookies naleznete na uvedených adresách:

• Internet Explorer: windows.microsoft.com

• Google Chrome: support.google.com

• Mozilla Firefox: support.mozilla.org

• Opera: help.opera.com

• Safari: support.apple.co

PŘEDBĚŽNÁ PŘIHLÁŠKA

 

Datum:
Místo:

!!! Tato přihláška není závazná !!!

Po jejím vyplnění vás budeme kontaktovat na Vámi uvedený email a doladíme s Vámi podrobnosti objednávky (seznámení s podmínkami kurzu, cenu, způsob fakturace apod.)

Všeobecné podmínky vzdělávání společnosti Symphera (soubor PDF, 256 kB)

Member for

3 roky 3 měsíce
Napsal uživatel admin dne Ne, 11/21/2021 - 18:06
Slider
Title
GDPR & cookies
Image