Obchodní podmínky

Všeobecné podmínky vzdělávání společnosti Symphera

 

Služby poskytované společností Symphera

Vzdělávací službou poskytovanou společností Symphera je školení nebo seminář, dále jen kurz. Kurz může být poskytován instruktory prezentujícími výukové materiály v učebně nebo online. Pro zajištění nejvyšší kvality je počet účastníků každého kurzu omezen. Pokud počet přihlášených překročí počet nabízených míst, provede Symphera výběr účastníků podle pořadí, ve kterém byly doručeny přihlášky. Kurzy jsou vedeny v anglickém nebo českém jazyce. Jazyk, základní obsah, délka, místo konání a požadované znalosti účastníků daného kurzu jsou definovány v popisech jednotlivých kurzů. Obsah kurzů se může od základního popisu odlišovat v závislosti na potřebách a úrovni znalostí účastníků. Výukové materiály jsou literární díla nebo jiná autorská díla včetně dokumentace, manuálů, strojově čitelných instrukcí, komponent, dat, audio-vizuálního obsahu (jako jsou obrazy, text, nahrávky nebo obrázky) a souvisejících licencovaných materiálů. Výukové materiály jsou (ve vlastnictví)vlastnictvím společnosti Symphera nebo jejích partnerů a jsou chráněny autorskými právy a licencemi. Na všechny úplné nebo dílčí kopie výukových materiálů se vztahují stejné podmínky jako na originál.

 

Rezervace a objednávka

Registrací na kurz vyjadřuje účastník bezvýhradný souhlas s těmito Všeobecnými podmínkami vzdělávání společnosti Symphera. Rezervaci kurzu lze provést vyplněním registračního formuláře (emailem, webovou registrací) či zasláním firemní objednávky. Registrace není platná do doby, než ji společnost Symphera písemně potvrdí. V případě, že je kurz obsazen, navrhne Symphera účast v náhradním termínu.

 

Organizační informace o konání kurzu

Účastníci kurzu obdrží nejpozději 5 dní před zahájením pozvánku s informacemi o místě konání kurzu, času a organizaci kurzu. Kurz bude zahájen v den a na místě uvedeném na potvrzené přihlášce. Kurzy začínají od 9:00 h a končí v 17:00 h, pokud není stanoveno jinak. Školicí místnosti jsou otevřeny 30 minut před zahájením kurzu. Přestávky jsou určovány lektorem po dohodě s účastníky.

 

Cena a fakturace

Cena kurzu za osobu je uvedena v přehledu kurzů. Ceny kurzů jsou uvedeny v měně CZK. K ceně kurzu bude účtováno DPH podle platných předpisů. Faktura je účastníkovi vystavena a zaslána nejpozději do tří pracovních dnů po kurzu.

 

Změny účasti na kurzu

Změna termínu kurzu 4 týdny a více před zahájením objednaného kurzu – žádný poplatek. Změna termínu kurzu 4 týdny až 2 týdny před zahájením kurzu – 20% z celkové částky za kurz Změna termínu kurzu 2 týdny a méně před zahájením kurzu - 30% z celkové částky za kurz

 

Zrušení účasti na kurzu

Zrušení kurzu více jak jeden měsíc před kurzem – 10% z celkové částky kurzu (administrativní poplatek) Zrušení kurzu měsíc až 3 týdny před zahájením kurzu – 50% z celkové částky kurzu Zrušení kurzu během 3 týdnů a méně před zahájením kurzu – 100% částky za kurz.

 

Neúčast na kurzu

Neúčast bez předchozí omluvy – poplatek 100 % z celkové částky kurzu.

 

Nahrazení účasti na kurzu

Zákazník může účastníka kurzu, jenž má potvrzenou přihlášku, nahradit jinou osobou v dostatečném a doporučeném časovém předstihu.

 

Změna termínu nebo zrušení kurzu

Společnost Symphera si vyhrazuje právo přesunout datum konání kurzu nebo zrušit kurz z důvodů, které nemůže ovlivnit (zásah vyšší moci, náhlé přerušení dodávky proudu, onemocnění lektora apod.). Společnost Symphera si rovněž vyhrazuje právo kurz zrušit v případě, že se ani 7 pracovních dnů před zahájením nepřihlásí dostatečný počet zákazníků na kurz. V případě zrušení kurzu bude s přihlášenými účastníky dohodnut nový termín. Pokud se nepodaří dohodnout nový termín, bude vrácen účastnický poplatek.

 

Konání kurzu u zákazníka

Jedná-li se o kurz organizovaný pouze pro jediného zákazníka, tj. na zakázku, lze dohodnout jiné místo než v obvyklých školicích prostorách a jiný termín konání kurzu, než je uveden v katalogu kurzů. V takovémto případě zákazník poskytne odpovídající učebnu a technické zařízení, je-li to žádoucí, a nepřekročí stanovený počet školených osob.

 

Odpovědnost Symphera

Společnost Symphera nenese žádnou odpovědnost za činnost účastníků kurzu mimo kurz.

 

Smlouva

Přijatý registrační formulář či objednávka, případně potvrzená emailová komunikace zpětně potvrzená společností Symphera, tvoří spolu s těmito Všeobecnými podmínkami úplnou smlouvu uzavřenou mezi stranami, jejímž předmětem je poskytnutí uvedeného kurzu. Tato smlouva může být změněna pouze písemnými dodatky podepsanými oběma stranami.

 

Copyright a ochrana autorských práv

Veškerý obsah kurzů a materiály k nim poskytované společností Symphera jsou určeny výhradně pro osobní potřebu účastníků jmenovaných zákazníkem. Symphera si k nim vyhrazuje veškerá práva. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti Symphera nesmí být žádná část školicích materiálů reprodukována, zejména použitím systémů na zpracování dat, kopírována, rozšiřována nebo používána pro interní nebo externí rozmnožování v jakékoliv formě. Toto ustanovení zůstává v platnosti i po skončení daného kurzu. Kurzy nemohou být účastníky jakkoli nahrávány.

 

Změny ve Všeobecných podmínkách

Společnost Symphera může navrhnout změnu těchto podmínek formou písemného oznámení. Pokud zákazník svou přihlášku nebo objednávku nezruší před nabytím účinnosti změněných podmínek, budou se na ni změněné podmínky vztahovat. V ostatních případech bude změna podmínek platná pouze po jejím písemném odsouhlasení oběma smluvními stranami. Dodatečné nebo odlišné podmínky uvedené v jakékoli objednávce nebo sdělení zákazníka jsou neplatné.

 

Všeobecná ustanovení

Veškeré dodatky, doplnění nebo změny jsou platné pouze v případě, jsou-li provedeny písemnou formou. Tyto Všeobecné podmínky se řídí právem České republiky bez ohledu na jejich konflikt s ustanoveními zákona. V případě sporů vyplývajících z těchto Všeobecných podmínek nebo v souvislosti s jakoukoliv smlouvou, která se jimi řídí, budou tyto s konečnou platností rozhodovány soudy v Praze nebo Brně, Česká republika.

 

Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

1. Ochrana osobních údajů objednatele i účastníka je prováděna poskytovatelem ve smyslu ustanovení zákona č. 110/2019 Sb., zákon o zpracování osobních údajů, v aktuálním znění, ale také nového právního předpisu pro ochranu osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), který k 25. květnu 2018 v převážné části hmotné úpravy nahradí stávající zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále zde jen „zákon o ochraně osobních údajů“).

2. V rámci poskytování služeb budou zpracovány osobní údaje, které jsou nezbytné pro registraci mezinárodně akreditované zkoušky, resp. údajů, které jsou nutné pro vydání certifikátu. Jde zejména o údaje, které identifikují absolventa (objednatele), např.: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, údaje poskytnuté účastníkem při prezenci včetně podpisu, telefonní číslo a informace o vyžádaných poptávkách, realizovaných objednávkách (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

3. Kontaktní údaje klienta budou dále využity pro zasílání informací souvisejících s platností certifikátů nebo akreditačních změn. Veškeré pokyny se řídí procedurou pro zpracování osobních údajů - viz oddíl níže.

4. Objednatel bere na vědomí, že je povinen své osobní uvádět správně a pravdivě a že je povinen po dobu poskytování služby bez zbytečného odkladu informovat poskytovatele o změně ve svých osobních údajích. Poskytovatel neručí za případná chybná uvedení osobn

5. Zpracováním osobních údajů objednatele může poskytovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

6. Osobní údaje uchovává poskytovatel v elektronické podobě v rámci informačního systému poskytovatele a v listinné podobě v rámci objednatelem předaných dokumentů, a to minimálně po dobu, po kterou je povinen uchovávat účetní doklady ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

7. Objednatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné.

 

Souhlas s poskytnutím a zpracováním osobních údajů

Uděluji tímto dobrovolně svůj souhlas s poskytnutím a zpracováním osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu údajů obsažených v tomto formuláři, tj. zejména jméno, příjmení, e-mailová adresa a telefon správcem, tj. společností Symphera s.r.o.. se sídlem U Potoka 26, Tursko, 252 65, Praha – Západ, Česká republika (dále jako „zpracovatel“).

Svůj souhlas poskytuji pro účely elektronické komunikace, tj. poskytování informací elektronickou poštou či telefonicky, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění a dále pro marketingové účely.

Osobní údaje bude správce zpracovávat manuálně i automaticky.

Beru tímto na vědomí, že správce je na moji žádost povinen poskytnout mi informaci o zpracování mých osobních údajů, o jeho účelu, o osobních údajích, které jsou předmětem zpracování, včetně informací o jejich zdroji, povaze případného automatizovaného zpracování a o příjemcích osobních údajů, tedy o těch, komu byly mé osobní údaje zpřístupněny.

Dále beru na vědomí, že mám právo požadovat po správci vysvětlení zpracování svých osobních údajů v případě, že bych zjistil nebo bych se domníval, že toto zpracování neprobíhá řádným způsobem, a dále právo požadovat po správci nápravu tohoto stavu spočívající zejm. v blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Svůj souhlas poskytuji dobrovolně a beru na vědomí, že mám právo jej kdykoliv odvolat a zasláním emailu na adresu sara.dzvonikova@symphera.com, nebo office@symphera.com nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti.

 

Použití Cookie

Ochrana vašich osobních údajů pro nás vždy byla, je a bude na prvním místě. Zpracováváme jen nezbytně nutné osobní údaje po nezbytně nutnou dobu. Seznamte se, prosím s tím, jaké vaše údaje zpracováváme, proč a jak je chráníme. Níže najdete zásady, podle kterých se o vaše kontakty staráme a nakládáme s nimi, a to nejen v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).)

 

Symphera a použití cookies

Cookie je malý textový soubor, který internetová stránka, již navštívíte, ukládá ve vašem počítači nebo mobilním/3 zařízení. Soubory cookie používáme proto, aby naše stránky mohly fungovat nebo aby fungovaly efektivněji, a aby nám poskytovaly další informace.

 

Jak používáme soubory cookies?

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používáme soubory cookies, jejichž zpracování spadá pod zpracování osobních údajů. Cookies používáme k následujícím účelům:

• fungování webových stránek,

• měření návštěvnosti webových stránek

• vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách.

Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby. Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou samozřejmě posuzovány v podobě hromadného celku a pseudonymizované podobě, která umožňuje identifikaci jednotlivce jen při vynaložení značného a odborného úsilí.

Naše stránky dále používají službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen „Google“), která pomáhá při analýze jejich využívání. Služba Google Analytics využívá za tímto účelem „cookies“ – textové soubory ukládané do vašeho počítače. Informace vygenerované prostřednictvím souborů cookie o vašem užívání těchto internetových stránek budou ve formě běžného internetového záznamu (včetně vaší IP adresy) a anonymních informací o vašem chování předány společnosti Google a uchovány na jejích serverech, jež se mohou nacházet i v USA. Google zajistí anonymitu zaslaných informací tím, že před jejich uložením odstraní poslední socket vaší IP adresy. Google bude v souladu s podmínkami užívání služby Google Analytics tyto informace využívat pro účely hodnocení vašeho užívání internetových stránek a pro vytváření analýz návštěvnosti.

Můžete si být jistí, že tento nástroj pro statistickou analýzu nepoužijeme ke sledování nebo shromažďování osobně identifikovatelných informací o návštěvnících (vás a vašich známých) našich stránek ani takové použití neumožníme nikomu dalšímu.

Google může ovšem informace shromážděné službou Google Analytics poskytnout třetím osobám, vyžaduje-li to zákon nebo zpracovávají-li tyto třetí osoby dané informace pro Google. Google nebude v souladu s podmínkami užívání služby Google Analytics spojovat vaši IP adresu s jinými údaji, které má k dispozici. Používání souborů cookie můžete odmítnout tím, že si stáhnete a nainstalujete doplňkový modul prohlížeče pro deaktivaci Google Analytics. Doplňkový modul informuje JavaScript (ga.js) služby Google Analytics o tom, že informace o návštěvě internetových stránek nemají být službě Google Analytics zaslány. Soubory cookie jsou použity i pro zaznamenání vašeho souhlasu (či nesouhlasu) s používáním souborů cookie na těchto stránkách, takže nebudete tázáni při každé návštěvě stránek. Google Analytics Opt-out Browser Add-on

 

Jak kontrolovat soubory

Cookie Soubory cookie můžete libovolně kontrolovat nebo mazat. Z počítače můžete vymazat všechny přítomné soubory cookie a většinu prohlížečů nastavit tak, aby se jejich umisťování do počítače zabránilo. Většina prohlížečů umožňuje:

• Zobrazit uložené soubory cookie a jednotlivě je mazat.

• Zablokovat soubory cookie třetích stran.

• Zablokovat soubory cookie z konkrétních stránek.

• Zablokovat ukládání všech souborů cookie.

• Vymazat všechny soubory cookie v okamžiku, kdy zavřete prohlížeč.

Pokud soubory cookie vymažete, mějte na paměti, že veškeré zvolené preference budou ztraceny. Pokud soubory cookie zcela zablokujete, mnoho internetových stránek (včetně té naší) nebude řádně fungovat a on-line přenosy nebudou fungovat vůbec. Proto v případě využívání služeb on-line přenosů nedoporučujeme soubory cookie vypínat. Informace o nastavení konkrétního prohlížeče a zablokování cookies naleznete na uvedených adresách:

• Internet Explorer: windows.microsoft.com

• Google Chrome: support.google.com

• Mozilla Firefox: support.mozilla.org

• Opera: help.opera.com

• Safari: support.apple.co

PŘEDBĚŽNÁ PŘIHLÁŠKA

 

Datum:
Místo:

!!! Tato přihláška není závazná !!!

Po jejím vyplnění vás budeme kontaktovat na Vámi uvedený email a doladíme s Vámi podrobnosti objednávky (seznámení s podmínkami kurzu, cenu, způsob fakturace apod.)

Všeobecné podmínky vzdělávání společnosti Symphera (soubor PDF, 256 kB)

Member for

3 roky 3 měsíce
Napsal uživatel admin dne Po, 12/06/2021 - 00:04
Slider
Title
Obchodní podmínky
Image