Obchodní podmínky

Všeobecné podmienky školenia spoločnosti Symphera

Služby poskytované spoločnosťou Symphera

Školiaca služba poskytovaná spoločnosťou Symphera je školiaci kurz alebo seminár, ďalej len "kurz". Kurz môžu viesť inštruktori, ktorí prezentujú výučbové materiály v učebni alebo online. V záujme zabezpečenia najvyššej kvality je počet účastníkov každého kurzu obmedzený. Ak počet prihlásených prevyšuje počet ponúkaných miest, Symphera vyberie účastníkov podľa poradia prijatých prihlášok. Kurzy prebiehajú v angličtine alebo češtine. Jazyk, základný obsah, dĺžka, miesto a požadované znalosti účastníkov kurzu sú definované v popise kurzu. Obsah kurzov sa môže líšiť od základného opisu v závislosti od potrieb a úrovne znalostí účastníkov. Inštruktážne materiály sú literárne diela alebo iné autorské diela vrátane dokumentácie, príručiek, strojovo čitateľných pokynov, komponentov, údajov, audiovizuálneho obsahu (ako sú obrázky, text, nahrávky alebo obrázky) a súvisiacich licencovaných materiálov. Vzdelávacie materiály sú majetkom spoločnosti Symphera alebo jej partnerov a sú chránené autorskými právami a licenciami. Na všetky úplné alebo čiastočné kópie vzdelávacích materiálov sa vzťahujú rovnaké podmienky ako na originál.

Rezervácia a objednávanie

Prihlásením sa na kurz účastník bezvýhradne súhlasí s týmito Všeobecnými podmienkami vzdelávania spoločnosti Symphera. Kurz si môžete rezervovať vyplnením registračného formulára (e-mail, webová registrácia) alebo zaslaním firemnej objednávky. Registrácia je platná až po písomnom potvrdení spoločnosťou Symphera. V prípade, že je kurz obsadený, spoločnosť Symphera navrhne účasť v náhradnom termíne.

Organizačné informácie o kurze

Účastníci dostanú pozvánku najneskôr 5 dní pred začiatkom kurzu s informáciami o mieste, čase a organizácii kurzu. Kurz sa začne v deň a na mieste uvedenom v potvrdenom registračnom formulári. Kurzy sa začínajú o 9:00 a končia o 17:00, ak nie je uvedené inak. Školiace miestnosti sú otvorené 30 minút pred začiatkom kurzu. Prestávky určuje inštruktor po dohode s účastníkmi.

Cena a fakturácia

Cena kurzu na osobu je uvedená v osnove kurzu. Ceny kurzov sú uvedené v Kč. K cene kurzu sa pripočíta DPH podľa platných predpisov. Faktúra sa vystaví a zašle účastníkovi najneskôr do troch pracovných dní po skončení kurzu.

Zmeny v účasti na kurze

Zmena termínu kurzu 4 týždne alebo viac pred začiatkom rezervovaného kurzu - bez poplatku. Zmena termínu kurzu 4 týždne až 2 týždne pred začiatkom kurzu - 20% z celkovej ceny kurzu Zmena termínu kurzu 2 týždne alebo menej pred začiatkom kurzu - 30% z celkovej ceny kurzu

Zrušenie účasti na kurze

Storno viac ako mesiac pred kurzom - 10 % z celkovej sumy kurzu (administratívny poplatok) Storno mesiac až 3 týždne pred kurzom - 50 % z celkovej sumy kurzu Storno do 3 týždňov pred kurzom - 100 % z celkovej sumy kurzu.

Neúčasť na kurze

Neúčasť na kurze bez predchádzajúceho ospravedlnenia - 100 % z celkovej ceny kurzu.

Vrátenie peňazí za účasť na kurze

Zákazník môže nahradiť účastníka kurzu, ktorý má potvrdenú registráciu, inou osobou v dostatočnom a odporúčanom čase.

Zmena termínu alebo zrušenie kurzu

Spoločnosť Symphera si vyhradzuje právo posunúť termín kurzu alebo kurz zrušiť z dôvodov, ktoré nemôže ovplyvniť (vyššia moc, náhly výpadok prúdu, choroba inštruktora atď.). Symphera si tiež vyhradzuje právo zrušiť kurz, ak sa naň neprihlási dostatočný počet zákazníkov ani 7 pracovných dní pred jeho začiatkom. V prípade zrušenia sa s prihlásenými účastníkmi dohodne nový termín. Ak sa nepodarí dohodnúť nový termín, účastnícky poplatok sa vráti.

Usporiadanie kurzu v priestoroch zákazníka

V prípade kurzu organizovaného pre jedného zákazníka, t. j. na základe objednávky, je možné dohodnúť iné miesto konania ako obvyklé školiace priestory a iný dátum, ako je uvedený v katalógu kurzov. V takomto prípade zákazník poskytne vhodnú učebňu a technické vybavenie, ak je to potrebné, a neprekročí počet účastníkov školenia.

Zodpovednosť spoločnosti Symphera

Symphera nenesie žiadnu zodpovednosť za aktivity účastníkov kurzu mimo kurzu.

Zmluva

Prijatý registračný formulár alebo objednávka, alebo potvrdená e-mailová komunikácia, ktorú Symphera vrátila, spolu s týmito všeobecnými podmienkami predstavujú úplnú zmluvu medzi stranami o poskytnutí uvedeného kurzu. Túto zmluvu možno meniť a dopĺňať len písomnými dodatkami podpísanými oboma stranami.
 

Autorské práva a ich ochrana

Všetok obsah kurzu a materiály kurzu poskytované spoločnosťou Symphera sú určené výlučne na osobné použitie účastníkov určených zákazníkom. Spoločnosť Symphera si na ne vyhradzuje všetky práva. Žiadna časť školiacich materiálov sa nesmie reprodukovať, najmä pomocou systémov na spracovanie údajov, kopírovať, distribuovať alebo používať na internú alebo externú reprodukciu v akejkoľvek forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Symphera. Toto ustanovenie platí aj po ukončení kurzu. Účastníci nesmú kurzy nijakým spôsobom nahrávať.

Zmeny všeobecných obchodných podmienok

Spoločnosť Symphera môže navrhnúť zmeny týchto zmluvných podmienok písomným oznámením. Pokiaľ zákazník nezruší svoju žiadosť alebo objednávku pred nadobudnutím účinnosti zmenených podmienok, budú sa na neho vzťahovať zmenené podmienky. V opačnom prípade budú zmenené a doplnené podmienky účinné len na základe písomného súhlasu oboch strán. Dodatočné alebo odlišné podmienky obsiahnuté v objednávke alebo oznámení zákazníka sú neplatné.

Všeobecné ustanovenia

Akékoľvek dodatky, zmeny alebo doplnenia sú platné len vtedy, ak sú vykonané písomne. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sa riadia právnym poriadkom Českej republiky bez ohľadu na rozpor s ustanoveniami zákona. V prípade akýchkoľvek sporov vyplývajúcich z týchto Všeobecných obchodných podmienok alebo v súvislosti s akoukoľvek zmluvou, ktorá sa nimi riadi, budú tieto spory s konečnou platnosťou rozhodovať súdy v Prahe alebo Brne v Českej republike.

 

Ochrana údajov a zasielanie obchodných oznámení

1. Ochranu osobných údajov Zákazníka a Odberateľa vykonáva Poskytovateľ v súlade s ustanoveniami zákona č. 110/2019 Z. z, 101/2000 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o ochrane osobných údajov").

2. V rámci poskytovania služieb sa spracúvajú osobné údaje potrebné na registráciu medzinárodne akreditovanej skúšky alebo údaje potrebné na vydanie osvedčenia. Ide najmä o údaje, ktoré identifikujú absolventa (zákazníka), napr.: meno a priezvisko, adresa bydliska, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, e-mailová adresa, údaje poskytnuté účastníkom pri účasti vrátane podpisu, telefónneho čísla a informácií o požadovaných dotazoch, zadaných objednávkach (ďalej spoločne len "osobné údaje").

3. Kontaktné údaje klienta sa budú používať aj na zasielanie informácií týkajúcich sa platnosti certifikátov alebo zmien akreditácie. Na všetky pokyny sa vzťahuje postup spracovania osobných údajov - pozri časť nižšie.

4. Klient berie na vedomie, že je povinný uvádzať svoje osobné údaje správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať poskytovateľa o akejkoľvek zmene svojich osobných údajov počas doby poskytovania služby. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za nesprávne osobné údaje

5. Poskytovateľ môže spracovaním osobných údajov klienta poveriť tretiu stranu ako spracovateľa.

6. Poskytovateľ uchováva osobné údaje v elektronickej forme v rámci informačného systému Poskytovateľa a v listinnej forme v rámci dokladov poskytnutých Klientom, a to minimálne po dobu, po ktorú je Poskytovateľ povinný uchovávať účtovné doklady v zmysle zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve.

7. Zákazník potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné.

Súhlas s poskytovaním a spracovaním osobných údajov

Týmto dobrovoľne udeľujem súhlas s poskytnutím a spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 101/2000 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v rozsahu údajov uvedených v tomto formulári, t. j. najmä mena, priezviska, e-mailovej adresy a telefónneho čísla správcom, t. j. spoločnosťou Symphera s.r.o. so sídlom U Potoka 26, Tursko, 252 65, Praha-západ, Česká republika (ďalej len "spracovateľ").

Súhlas udeľujem na účely elektronickej komunikácie, t. j. poskytovania informácií e-mailom alebo telefonicky, ako aj na zasielanie obchodných oznámení elektronickými prostriedkami podľa zákona č. 480/2004 Z. z. o niektorých službách informačnej spoločnosti v znení neskorších predpisov a na marketingové účely.

Osobné údaje bude prevádzkovateľ spracovávať manuálne a automaticky.

Týmto beriem na vedomie, že prevádzkovateľ je povinný mi na moju žiadosť poskytnúť informácie o spracúvaní mojich osobných údajov, jeho účele, osobných údajoch, ktoré sú predmetom spracúvania, vrátane informácií o ich zdroji, povahe akéhokoľvek automatizovaného spracúvania a príjemcoch osobných údajov, t. j. tých, ktorým boli moje osobné údaje poskytnuté.

Ďalej beriem na vedomie, že mám právo požiadať prevádzkovateľa o vysvetlenie spracúvania mojich osobných údajov v prípade, že zistím alebo sa domnievam, že takéto spracúvanie nie je vykonávané riadnym spôsobom, a právo požiadať prevádzkovateľa o nápravu tohto stavu, ktorá spočíva najmä v blokovaní, oprave, doplnení alebo likvidácii osobných údajov.

Súhlas udeľujem dobrovoľne a beriem na vedomie, že mám právo ho kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailu na adresu sara.dzvonikova@symphera.com alebo office@symphera.com alebo listu na kontaktné údaje spoločnosti.

Používanie súborov cookie

Ochrana vašich osobných údajov pre nás vždy bola, je a bude najvyššou prioritou. Osobné údaje spracúvame len tak dlho, ako je to nevyhnutne potrebné. Zoznámte sa s tým, aké údaje spracúvame, prečo ich spracúvame a ako ich chránime. Nižšie nájdete zásady, podľa ktorých sa staráme o vaše kontakty a zaobchádzame s nimi, a to nielen v kontexte GDPR (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Symphera a používanie súborov cookie

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý navštívená webová lokalita uloží do vášho počítača alebo mobilného/3 zariadenia. Súbory cookie používame na zefektívnenie fungovania našej stránky a na poskytovanie ďalších informácií.

Ako používame súbory cookie?

Pri prehliadaní našej webovej lokality zaznamenávame vašu IP adresu, ako dlho sa na nej zdržíte a z ktorej stránky ste prišli. Používame súbory cookie, ktorých spracovanie spadá pod spracovanie osobných údajov. Súbory cookie používame na tieto účely:

- fungovanie webovej stránky,

- meranie návštevnosti webových stránok

- vytváranie štatistík o návštevnosti a správaní návštevníkov na webovej lokalite.

Používanie súborov cookie na meranie návštevnosti webovej stránky a prispôsobenie zobrazenia webovej stránky považujeme za oprávnený záujem správcu, pretože veríme, že nám to umožní ponúknuť vám ešte lepšie služby. Súbory cookie, ktoré sa zhromažďujú na účely merania návštevnosti webovej stránky a vytvárania štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webovej stránke, sa samozrejme spracúvajú v hromadnej a pseudonymizovanej forme, ktorá umožňuje identifikáciu jednotlivca len so značným a odborným úsilím.

Okrem toho naša webová stránka používa službu Google Analytics, ktorú poskytuje spoločnosť Google, Inc. ("Google"), na pomoc pri analýze jej používania. Na tento účel používa služba Google Analytics "cookies" - textové súbory uložené vo vašom počítači. Informácie vygenerované súborom cookie o vašom používaní tejto webovej lokality sa prenášajú spoločnosti Google vo forme bežného internetového protokolu (vrátane vašej IP adresy) a anonymných informácií o vašom správaní a ukladajú sa na serveroch spoločnosti Google, ktoré sa môžu nachádzať aj v USA. Spoločnosť Google zabezpečí anonymitu prenášaných informácií tým, že pred ich uložením odstráni poslednú zásuvku vašej IP adresy. V súlade s podmienkami používania služby Google Analytics spoločnosť Google použije tieto informácie na účely vyhodnotenia vášho používania webovej stránky a na účely analýzy návštevnosti.

Môžete si byť istí, že tento nástroj na štatistickú analýzu nebudeme používať na sledovanie alebo zhromažďovanie osobných údajov o návštevníkoch (vás a vašich priateľoch) našej webovej lokality, ani nedovolíme, aby ho používal niekto iný.

Spoločnosť Google však môže poskytnúť informácie zhromaždené službou Google Analytics tretím stranám, ak to vyžaduje zákon alebo ak tieto tretie strany spracúvajú informácie pre spoločnosť Google. Spoločnosť Google nebude spájať vašu IP adresu so žiadnymi inými údajmi, ktoré má k dispozícii v súlade s podmienkami používania služby Google Analytics. Používanie súborov cookie môžete odmietnuť stiahnutím a inštaláciou doplnkového modulu prehliadača, ktorý deaktivuje službu Google Analytics. Prídavný modul informuje JavaScript služby Google Analytics (ga.js), že informácie o návšteve webovej stránky sa nemajú odosielať do služby Google Analytics. Súbory cookie sa používajú aj na zaznamenanie vášho súhlasu (alebo nesúhlasu) s používaním súborov cookie na tejto webovej lokalite, takže sa vás na to nebudeme pýtať pri každej návšteve stránky. Doplnok prehliadača Google Analytics Opt-out

Ako skontrolovať súbory

Súbory cookie Súbory cookie môžete ľubovoľne kontrolovať alebo vymazať. Môžete odstrániť všetky súbory cookie, ktoré sa nachádzajú vo vašom počítači, a nastaviť väčšinu prehliadačov tak, aby zabránili ich ukladaniu do vášho počítača. Väčšina prehliadačov to umožňuje:

- Zobrazenie uložených súborov cookie a ich individuálne vymazanie.

- Blokovanie súborov cookie tretích strán.

- Blokovanie súborov cookie z konkrétnych lokalít.

- Zablokovať ukladanie všetkých súborov cookie.

- Po zatvorení prehliadača vymažte všetky súbory cookie.

Ak odstránite súbory cookie, majte na pamäti, že všetky nastavenia, ktoré ste si vybrali, sa stratia. Ak úplne zablokujete súbory cookie, mnohé webové stránky (vrátane našej) nebudú fungovať správne a online prenosy nebudú fungovať vôbec. Preto neodporúčame deaktivovať súbory cookie pri používaní online streamovacích služieb. Informácie o nastavení konkrétneho prehliadača a blokovaní súborov cookie nájdete na uvedených adresách:om alebo napíšte na kontaktné údaje spoločnosti.

• Internet Explorer: windows.microsoft.com

• Google Chrome: support.google.com

• Mozilla Firefox: support.mozilla.org

• Opera: help.opera.com

• Safari: support.apple.co

PREDBEŽNÁ ŽIADOST

 

Dátum:
Miesto:

!!! Táto prihláška nie je záväzná !!!

Po jej vyplnení vás budeme kontaktovať na vami zadaný e-mail a preberieme s vami detaily vašej objednávky (oboznámenie sa s podmienkami kurzu, cenou, spôsobom fakturácie atď.)

Všeobecné podmínky vzdělávání společnosti Symphera (soubor PDF, 256 kB)

Členom už

3 roky 4 mesiace
Pridal/a admin dňa Po, 12/06/2021 - 00:08
Slider
Title
Obchodní podmínky
Image